Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα Makeup Dream είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος διάθεσης προϊόντων της επιχείρησης με την επωνυμία “Π. Ζάχου κ ΣΙΑ ΕΕ” που εδρεύει Ηρώων Πολυτεχνιτών 10 στα Χανιά και εκπροσωπείται νόμιμα   είναι εγγεγραμμένη στα οικεία μητρώα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Χανίων με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 073597258000 και ιδρύθηκε τον 05/01/2009 με αντικείμενο Υπηρεσίες Αισθητικής και Εμπόριο Καλλυντικών.

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα προϊόντα που πωλούνται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ διέπονται από τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω. Δια του παρόντος καθίσταται σαφές ότι όλοι οι χρήστες που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο themakeupschool.gr για ενημέρωση ή/και για οποιαδήποτε αγορά ή/και για θέαση, συνομολογούν και συναποδέχονται τους όρους χρήσης χωρίς καμία εξαίρεση, ενώ αναλαμβάνουν την υποχρέωση τήρησής τους. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν συναινεί με αυτούς, τότε οφείλει να απόσχει από την επίσκεψη και χρήση του ιστότοπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού καταστήματος.
Οι παρόντες όροι χρήσης είναι σύμφωνοι με το ισχύον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο, ενώ η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης ή αναθεώρησης αυτών ανά πάσα χρονική στιγμή. Τυχόν τροποποιήσεις των όρων χρήσης, θα ισχύουν έναντι παντός και άμεσα κατά την ανάρτησή τους στον ιστότοπο και ως εκ τούτου οι χρήστες οφείλουν να τους παρακολουθούν σε συνεχή βάση. Οποιαδήποτε μεταβολή των παρόντων όρων δεν θα καταλαμβάνει παραγγελίες, συναλλαγές ή διαδικασίες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν παρελθοντικά. Η γλώσσα που διέπει τις συμβάσεις και τις συναλλαγές με το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι η ελληνική, εκτός αντίθετης ρητής συμφωνίας.

2. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν τα προϊόντα. Ουδεμία δέσμευση αναλαμβάνει ούτε ασκεί οποιονδήποτε έλεγχο στο περιεχόμενο των σχολίων και των συζητήσεων που λαμβάνουν χώρα στο διαδικτυακό τόπο και τα οποία υπόκεινται στους κανόνες της κοινωνικά αποδεκτής συμπεριφοράς, των χρηστών συναλλακτικών ηθών και της καλής πίστης, όπως ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία. Αναρτήσεις, πληροφορίες και σχόλια τα οποία χαρακτηρίζονται κακόπιστα και αντιβαίνουν στα χρηστά συναλλακτικά ήθη απαγορεύονται. Ο χρήστης ή ο επισκέπτης που θα προβεί σε τέτοια συμπεριφορά ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος, ή ο κηδεμόνας του, ποινικά και αστικά, για τις έννομες συνέπειες που θα προκύψουν από τη συμπεριφορά αυτή, έναντι παντός θιγόμενου τρίτου και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, για κάθε θετική ή αποθετική ζημία.
Περαιτέρω, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται συμβατικά από κάθε συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη παραγγελία από τους εκάστοτε χρήστες. Η μη αποδοχή των παρόντων όρων καθιστά τη συναλλαγή μη δεσμευτική για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

3. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ηλεκτρονικό κατάστημα, οι υπάλληλοί τους, ή άλλοι αντιπρόσωποί τους, δεν ευθύνονται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ηλεκτρονικό κατάστημα είχαν ενημερωθεί, γνώριζαν ή έπρεπε να γνωρίζουν αυτή την πιθανότητα.
Ειδικότερα δε, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία.
2. Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους αγοραστές περί της μη διαθεσιμότητας.
3. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν», υπό την έννοια ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο και υπό αυτή τη μορφή εκτίθενται και διαφημίζονται από τους προμηθευτές, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία ή/και οποιαδήποτε παρέμβαση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
4. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία, οικονομική ή άλλη, που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με αυτές που, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά παρατίθενται ακολούθως, επισυμβαίνουσες μεμονωμένα ή συνδυαστικά-αθροιστικά, ήτοι:
α) με τη λειτουργία ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου.
β) με αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από το διαδικτυακό τόπο.
γ) με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου. Τρίτος θεωρείται όποιος στερείται ειδικής εξουσιοδότησης από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ακόμα και υπάλληλος αυτής.
δ) με τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση του server της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από τρίτους.
ε) με τη διασπορά ιών, trojan horses που μπορούν να μεταδοθούν από την ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος τη χρησιμοποιεί.
Επίσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν δεσμεύεται και δεν καθίσταται υπεύθυνη ή/και υπαίτια για οποιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση ή επιδείνωση της ποιότητας των υπηρεσιών εξαιτίας αιτιών και συνθηκών που οφείλονται σε παραδρομή ή/και ανωτέρα βία. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ως παραδείγματα ανωτέρας βίας αναφέρονται: πόλεμοι (κηρυγμένοι ή μη), απεργίες, ατυχήματα, καταιγίδες, πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί ή άλλα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κυβερνητικές απαγορεύσεις, πράξεις ελληνικών ή κοινοτικών ή άλλων αρχών, εμπορικός αποκλεισμός, διακοπή ή βλάβη στο σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές παραγγελίες κλπ.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή να εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στον ιστότοπο, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται.
Περαιτέρω, ο χρήστης δεσμεύεται ότι θα παρέχει κάθε πληροφορία και θα προειδοποιεί άμεσα την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναφορικά με οποιαδήποτε κακόβουλη περίπτωση εγγεγραμμένου μέλους ή επισκέπτη η οποία αποσκοπεί στην εξαπάτηση και κακόπιστη εκμετάλλευση του αγοραστικού κοινού που απευθύνονται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ελέγχου των ενεργειών χρηστών του διαδικτυακού τόπου, ούτε και έχει καμία δυνατότητα να το πράξει και κάθε τέτοια ενέργεια εκφεύγει παντελώς του πεδίου ελέγχου της. Οι δε χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη να μη χρησιμοποιούν το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα για τις παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες ενέργειες ή άλλες όμοιες, ήτοι:
1. αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο, προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.
2. αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ. ή/και αντίκειται σε εγχώριες, ευρωπαϊκές και διεθνείς ποινικές διατάξεις.
3. αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (π.χ. εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
4. αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
5. αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.
7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Η παρούσα ιστοσελίδα απευθύνεται σε ενήλικες άνω των δεκαοχτώ (18) ετών (σε περίπτωση νομοθετικής τροποποίησης του ορίου ανηλικότητας, θα τροποποιείται ανάλογα, έστω και σιωπηρά, ο παρών όρος), σε ανηλίκους που έχουν περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα καθώς, και σε ανηλίκους που έχουν τη ρητή συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους. Οι ανήλικοι κάτω των δέκα (10) ετών είναι ανίκανοι για δικαιοπραξία και απαγορεύεται ρητά να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος, έστω και με τη συναίνεση, την εποπτεία ή και την προτροπή των ασκούντων της επιμέλειά τους. Οι ανήλικοι που συμπλήρωσαν το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος και κάνουν χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν μπορούν να προσβάλουν τη σύμβαση λόγω εικονικότητας, πλάνης απάτης ή απειλής και θεωρείται ρητά ότι ενεργούν με τη συναίνεση, την εποπτεία και την προτροπή των προσώπων που ασκούν την επιμέλειά τους. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες δηλώσουν ψευδή ημερομηνία γέννησης, ώστε να εγγραφούν και επισκεφτούν σελίδες ή υπηρεσίες του διαδικτυακού καταστήματος, κάνουν χρήση αυτών ή επέμβουν με οποιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενό τους, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για την έκθεσή τους στο περιεχόμενό του ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση του. Ο χρήστης που δήλωσε ψευδή ημερομηνία γέννησης και οι ασκούντες την επιμέλειά του ευθύνονται απέναντι στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί στην ίδια ή σε τρίτους από την ψευδή του δήλωση, καθώς και κατά τις διατάξεις του άρθρου 360 Π.Κ., για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του.

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συλλογή, διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπονται από τον Ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέγει τους ακόλουθους τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: (1) στοιχεία που ο χρήστης δίνει κατά την εγγραφή του ως μέλος και (2) στοιχεία που ο χρήστης δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του. Κατά τη συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην παρούσα ιστοσελίδα, απαραίτητα είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής του αγοραστή, η ηλεκτρονική του διεύθυνση, το τηλέφωνο, στοιχεία χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να απαιτηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχει ζητηθεί.
Παράλληλα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέγει αρχεία με προσωπικά δεδομένα για λόγους επικοινωνίας με τα εγγεγραμμένα μέλη του. Στην περίπτωση δεσμών προς λοιπούς διαδικτυακούς τόπους, η ως άνω επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο εκείνοι συλλέγουν, επεξεργάζονται, διαχειρίζονται και προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα (βλ. κεφάλαιο 7 – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΡΙΤΩΝ – ΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ).
Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες συναινούν και αποδέχονται την επεξεργασία των στοιχείων των προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης. Σε περίπτωση άρνησης επεξεργασίας, στους χρήστες παρέχεται εκ του νόμου η δυνατότητα εναντίωσης. Συγκεκριμένα δε εφαρμογής τυγχάνουν τα άρθρα 11 & 13 του Ν.2472/1997.
Κατά τα λοιπά η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των αγοραστών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους ή αν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής (Ν. 2225/1994). Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την αρτιότερη εξυπηρέτηση και διασφάλιση των δικαιωμάτων των χρηστών.

7. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΡΙΤΩΝ – ΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οι συσχετιζόμενες ιστοσελίδες (links) δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Αυτοί παρέχονται μόνο ως διευκόλυνση των χρηστών και τίθενται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο των χρηστών και εντός της δικής τους προσωπικής ευθύνης, ενώ η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση, ταύτιση ή οποιαδήποτε συναίνεση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

8. COOKIES

Τα cookies είναι αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή από ιστοσελίδες που επισκέφτηκε ο χρήστης και περιέχουν πληροφορίες όπως οι προτιμήσεις του χρήστη για την ιστοσελίδα ή το αν είναι συνδεδεμένος σε αυτήν. Τα cookies είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Ο χρήστης δύναται να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιηγήσεως που χρησιμοποιεί, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε επιλεκτικά. Στην περίπτωση αυτή όμως, ενδέχεται να μην υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιεί τις αντίστοιχες ατομικές υπηρεσίες και επιλογές της ιστοσελίδας.

9. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΑΤΗ

Το φαινόμενο της ηλεκτρονικής οικονομικής απάτης παρατηρείται έντονα, κατά την πάροδο των τελευταίων ετών στο πλαίσιο εφαρμογής και λειτουργίας του διαδικτύου. Οι παραβάτες έχουν ως σκοπό την κακόβουλη χρήση των ατομικών στοιχείων και λοιπών ατομικών πληροφοριών. Οι συνήθεις πρακτικές εξαπάτησης του μέσου χρήστη με σκοπό το οικονομικό όφελος είναι τέτοιες όπως το phishing, vishing (μέσω VoIP), pharming, e-mail scams. Τα ανωτέρω αποτελούν μεθόδους των κοινών εγκληματιών που αντιβαίνουν στις οικείες διατάξεις της Νομοθεσίας, οι οποίοι αποσκοπούν στο παράνομο οικονομικό όφελος πραγματοποιώντας χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και επικοινωνιών. Κατά την ατυχή περίπτωση όπου κάποιος χρήστης υποπέσει θύμα ηλεκτρονικής εξαπάτησης δια μέσου ηλεκτρονικού μηνύματος, ψευδούς διαδικτυακού τόπου αντί της παρούσας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ψευδούς τηλεφωνικής επικοινωνίας και λοιπών τρίτων μερών, τα οποία ουδεμία σχέση θα έχουν με την παρούσα επιχείρηση, οφείλει να ενημερώσει άμεσα την (βλ. κεφάλαιο 14 – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ).
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρησιμοποιεί τα απαιτούμενα διαθέσιμα μέσα για να διαφυλάξει την ασφαλή αποθήκευση και φύλαξη των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών του διαδικτυακού της τόπου. Σε κάθε περίπτωση, όμως, δεν φέρει ευθύνη για την κακόβουλη προσπέλαση των στοιχείων αυτών από τρίτους (hacking) και την περαιτέρω αυθαίρετη χρήση τους από αυτούς. Τέτοια συμπεριφορά εκφεύγει του πεδίου ελέγχου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η οποία εγγυάται μόνο την ορθή και εξουσιοδοτημένη χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από την ίδια, τους υπαλλήλους της ή/και τους προστιθέντες τρίτους.

10. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ο αγοραστής ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσα από ανάλογες ενδείξεις. Επίσης, οι διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων ή μέχρι παρέλευσης της περιόδου προσφορών.
10.1 Ευθύνη και Ασφάλεια Αποστολής Προϊόντων
Τα προϊόντα συσκευάζονται με ευθύνη του αποστολέα ακολουθώντας τους διεθνείς κανόνες των εταιρειών ταχυμεταφορών. Κάθε ευθύνη για το προϊόν παύει για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ από τη στιγμή που αυτό παραδίδεται στον αγοραστή και δεν βρίσκεται πλέον στον φυσικό έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
10.2 Πολιτική επιστροφής προϊόντων
Α) Ελαττωματικά προϊόντα
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα προϊόντα να φτάνουν στα χέρια των αγοραστών της σε άριστη κατάσταση και συνιστά τον έλεγχο κατά την παραλαβή, έτσι ώστε να αποφεύγονται παραλαβές προϊόντων που πλήγηκαν κατά τη μεταφορά.
Σε περίπτωση που το προϊόν που παρελήφθη από κάποιον αγοραστή είναι ελαττωματικό, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα το αντικαθιστά ή θα επιστρέφει τα χρήματα εφόσον το επιθυμεί ο αγοραστής. Το ελαττωματικό ή κατεστραμμένο προϊόν πρέπει να επιστραφεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών, με έξοδα του αγοραστή, συνοδευόμενο από το τιμολόγιο ή την απόδειξη λιανικής. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα εξετάζει το προϊόν και εάν βρεθεί ελαττωματικό και ο αγοραστής επιθυμεί επιστροφή χρημάτων, αυτή θα πραγματοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που ζήτησε την επιστροφή συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο. Η δε επιστροφή των χρημάτων στον αγοραστή, θα γίνεται στην περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, η οποία θα πραγματοποιείται με επιμέλεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από την έδρα της εταιρείας κατόπιν συνεννόησης.
Β) Υπαναχώρηση
Σε περίπτωση που ο αγοραστής επιθυμεί επιστροφή προϊόντος, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα του επιστρέψει το σύνολο της αξίας του προϊόντος συμπεριλαμβανομένων και των (αρχικών) εξόδων αποστολής. Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω είναι τα προϊόντα που επιστρέφονται να βρίσκονται στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν (η συσκευασία των ειδών να έχει μείνει άθικτη, να μην έχει ανοιχτεί και να μην υπάρχουν ζημιές) και να συνοδεύονται από το τιμολόγιο ή την απόδειξη λιανικής. Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών με έξοδα αποστολής του αγοραστή και μόνον εφόσον ο ίδιος έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την αποστολή του είδους σε αυτόν καθώς και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα εξετάζει το προϊόν και εάν βρεθεί ελαττωματικό και ο αγοραστής επιθυμεί επιστροφή χρημάτων, αυτή θα πραγματοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που ζήτησε την επιστροφή συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο. Η δε επιστροφή των χρημάτων στον αγοραστή, θα γίνεται στην περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, η οποία θα πραγματοποιείται με επιμέλεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από την έδρα της εταιρείας κατόπιν συνεννόησης.
10.3 Τιμές προϊόντων
Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ο αναλογούν Φ.Π.Α., στο ποσοστό που αυτός επιβάλλεται κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης της συναλλαγής), ενώ δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του αγοραστή. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που έχει αναγραφεί εκ παραδρομής λανθασμένη τιμή σε προϊόν, οπότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν δεσμεύεται στην αποστολή του προϊόντος, οφείλει, όμως, να ενημερώσει τον αγοραστή, στην περίπτωση που έχει ορθά στοιχεία επικοινωνίας του, διαφορετικά την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο αγοραστής.

11. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, κωδικών κλπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στους χρήστες ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: α) σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, πρέπει να διατηρούνται όλες οι επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και β) δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της ιστοσελίδας και των στοιχείων της με κανέναν τρόπο.
Οποιαδήποτε δε αναπαραγωγή τμήματος ή συνολικού περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό απαγορεύεται και τιμωρείται ποινικά, εκτός περιπτώσεων προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι όροι χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει, εκ του νόμου ή εκ της σύμβασης, μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και αγοραστή ή/και χρήστη, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

13. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες όροι χρήσης και οποιαδήποτε δικαιώματα που περιέχονται σε αυτούς δε μπορούν σε καμία περίπτωση, εκτός και αν προβλέπεται ρητώς, να αποτελέσουν αντικείμενο μεταβίβασης ή εκχώρησης εκ μέρους των χρηστών χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να μεταβιβάσει και να εκχωρήσει τα δικαιώματα της χωρίς καμία περαιτέρω διατύπωση.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους χρήσης, υποχρεούμενη να τροποποιεί ανάλογα και το παρόν κείμενο. Τυχόν αναγκαστική τροποποίηση των όρων χρήσης εκ του νόμου ισχύει έναντι παντός, ανεξαρτήτως εάν έχει γίνει αντίστοιχη ενημέρωση του παρόντος κειμένου. Για την έγκαιρη ενημέρωση του χρήστη σε τέτοια περίπτωση, συνιστάται η επαλήθευση των όρων χρήσης σε κάθε επίσκεψη.
Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσας δεν θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων αλλά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

14. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

4.1 Στοιχεία εταιρείας
Π. Ζάχου κ ΣΙΑ Ε.Ε.
Ηρώων Πολυτεχνείου 10, Χανιά
Τηλ.: 28210-53921
Email: customerservice.makeupdream@gmail.com

ESPA Image
Resize Font